kerk

Maria Koningin Raad

De Maria Koningin Raad (MKR) bestaat uit: een lid van het pastoraal team, de leden van de locatieraad, de leden van de Pastoraatgroep en vertegenwoordigers van onze geloofsgemeenschap.  De Raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het pastorale team en aan het locatiebestuur over het pastoraal- en financieel beleid.  Zij draagt medeverantwoordelijkheid voor de wijze waarop dit beleid gestalte krijgt.

De bijeenkomsten van de Maria Koningin Raad zijn openbaar en vinden in de regel eens in de 2 maanden plaats.

Leden zijn:

voorzitter Wim Jongmans
secretaris Honneke van de Sande
pastoraal team Wies Sarot
budgethouder Ben van Merriënboer
jongeren Kees Fijen
diaconie Gerry Olthoff
beheer Nico van der Kuijl
wijkcontact Jolien Paulussen
redactie Gerda Vesters
RvK Cecile Maagdenberg
lekenvoorgangers Gerard van der Heide
vertegenwoordiging MK Joke de Jong

Maria Koninginkerk Baarn

Maatkampweg 18
3742 XM BAARN

E-mail: mkp@hetnet.nl
Telefoon: 035-5413470
dringend geestelijke hulp: 035-6035518

Vieringen
Elke z
ondag om 10.30 uur 

(tenzij anders vermeld)